Klauzula RODO

  • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) i przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

  • administratorem Państwa danych osobowych jest Marek Kłok, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Medica Sport” Marek Kłok z siedzibą w Elblągu (82-300) przy ul. Generała Józefa Bema, nr 14, wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5781139444 (dalej: „Administrator”),

  • Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych ponieważ nie ma takiego obowiązku,

  • Państwa dane osobowe wskazane w pkt 1 będą przetwarzane w celu nawiązania i wykonania stosunku pracy pomiędzy Państwem a Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

  • odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania celu przetwarzania danych osobowych oraz inne osoby w celu udzielenia informacji wyłącznie na Państwa żądanie,

  • Państwa dane osobowe wskazane w ust. 1 mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym w ramach usług realizowanych w imieniu lub na rzecz Administratora na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, w której podmioty te zostaną zobowiązane do zachowania w poufności Państwa danych osobowych,

  • Państwa dane osobowe wskazane w pkt 1 będą przechowywane i przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej umowy i upływu okresu przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz w niezbędnym zakresie przez okres wymagany przepisami prawa w celu archiwizacji danych,

  • Bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych zabezpieczone jest w sposób fizyczny oraz z wykorzystaniem zabezpieczeń systemów informatycznych o odpowiednich stopniach zabezpieczeń,

  • podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, na podstawie i w granicach obowiązującego prawa mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych wskazanych w pkt 1 oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec nieprawidłowego przetwarzania,

  • mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora dotyczących Państwa danych osobowych wskazanych w pkt 1 narusza przepisy RODO.